07 ก.ค. 2561


สิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ที่ถือบัตร Star Card Privilege  Toys R Us

เมื่อสมัครคอร์ส Little Fun Clay 1 หรือ Play&Clay 1 หรือ Junior Step 1 
5000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลดทันที 5% และ  FUN-Tastic Bonus Point เพิ่ม 100 แต้ม 
วันนี้ - 25 ธันวาคม 2561 


เงื่อนไขโปรโมชั่น 

- กรุณาแสดงบัตร Star Card Privilege ก่อนชำระเงิน 
- สงวนสิทธิ์ นักเรียน 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิเท่าน้้น
-ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชั่นอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า