12 ก.ค. 2563


 

เรื่อง แจ้งปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ครั้งที่ 5)
 
 
 
 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของรัฐบาล ในการป้องกันการระบาด โควิด-19
บริษัท แฮนด์ ออน จํากัด มาสเตอร์แฟรนไชส์ ของ ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส
จึงมีความจําเป็นให้สาขาทั่วประเทศ ปิดทําการชั่วคราว จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 ส่วนสาขาในต่างจังหวัด หากผู้ว่าราชการจังหวัดใดมีประกาศก็จะปฏิบัติตาม ในทิศทางเดียวกัน
จึงขอให้ทุกสาขาปิดทําการ และ หยุดให้บริการการเรียนการสอน ตามวันเวลาดังกล่าว
จนกว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานท้องที่ จะมีการกําหนดใหม่ 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงและสามารถเปิดทำการก่อนวันที่ดังกล่าวได้  จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563